Regulamin szkoleń

Regulamin szkoleń

REGULAMIN REZERWACJI SZKOLENIA ONLINE
§ 1. Organizator

1. Organizatorem szkoleń jest firma Akademia MSP Ochrony Zdrowia i Urody Monika Sekita-Pilch z siedzibą przy ul. Targowa 9, 66-400 Gorzów Wlkp. NIP 599-125-73-68, REGON: 080106561

§ 2 Uczestnicy i warunki zgłoszenia

1. W szkoleniach, kursach i warsztatach oferowanych przez Organizatora może uczestniczyć każda osoba spełniająca określone wymagania ( wymagania są różne dla każdego szkolenia)
2. Rezerwacja terminu szkolenia następuje:
2.1. po uprzednim kontakcie telefonicznym,
2.2. po kontakcie osobistym bądź
2.3 elektronicznym poprzez kliknięcie przycisku ZAPISZ SIĘ na podstronie
https://www.akademiamsp.eu/kursy-i-szkolenia/formularz-kurs lub bezpośrednio z ofert na stronie konkretnego szkolenia w zakładce „Zapisz się on line”.

3. Warunkiem zapisania się na szkolenie jest podanie danych osobowych niezbędnych w procesie rekrutacji i rezerwacji szkolenia oraz dokonania płatności
4. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego oznacza akceptację niniejszego regulaminu, programu szkolenia oraz ceny szkolenia.


5. Warunkiem rezerwacji szkolenia jest wpłata zadatku na poczet szkolenia w wysokości 20%na konto organizatora w terminie podanym przez Organizatora. Pozostała część należności gotówką w dniu szkolenia lub przelewem.
W momencie rezerwacji szkolenia istnieje możliwość zapłaty całej kwoty za szkolenie.


§3 Sposoby i terminy płatności

1. Sprzedawca usługi szkoleniowej udostępnia Klientowi następujący sposób płatności z tytułu rezerwacji terminu szkolenia:
1.1 Płatności elektroniczne określone są na stronie akademiimsp.eu w zakładce kontakt.


§4 Zmiana rezerwacji i rezygnacja z uczestnictwa

1. Zmiana terminu wyznaczonego szkolenia musi odbyć się poprzez kontakt osobisty bądź telefoniczny.
2. Rezygnację z uczestnictwa w szkoleniu należy zgłosić telefonicznie, nie później niż 7 dni przed planowanym szkoleniem/ kursem.
3. W przypadku rezygnacji złożonej w terminie krótszym niż 7 dni lub nieobecność na szkoleniu kwota wpłaconego zadatku na szkolenie przepada i nie zostanie zwrócona uczestnikowi.


§5 Odwołanie lub zmiana terminu szkolenia przez Organizatora

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia lub odwołania szkolenia w terminie do 2 dni przed planowaną datą szkolenia/kursu w przypadkach niezależnych od Organizatora.
2. Odwołanie szkoleń przez Organizatora w dniu ich rozpoczęcia, w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych lub okoliczności uniemożliwiających przeprowadzenie szkolenia w zaplanowanym terminie. Organizator zobowiązuje się do udzielenia uczestnikowi informacji o najbliższym terminie szkolenia.


REGULAMIN SZKOLEŃ

Wstęp

Organizatorem szkoleń jest firma Akademia MSP Ochrony Zdrowia i Urody Monika Sekita-Pilch z siedzibą przy ul. Targowa 9, 66-400 Gorzów Wlkp. NIP 599-125-73-68, REGON: 080106561

Ilekroć w Regulaminie używa się określenia:
(a) Uczestnik rozumie się przez to osobę fizyczną, deklarującą swój udział w szkoleniu, której dane zawarte są w Zgłoszeniu;
(b) Zgłoszenie rozumie się przez to zgłoszenie dostarczone Organizatorowi elektronicznie, drogą mailową lub telefonicznie zawierającą dane kontaktowe Uczestnika (imię, nazwisko, adres pocztowy, adres mailowy, telefon), dane do ew. faktury VAT (nazwa firmy, NIP) i dane szkolenia zgodne z ofertą handlową Organizatora (nazwa i termin szkolenia, cena i termin płatności)
– Dokonanie Zgłoszenia jest równoznaczne z tym, że Uczestnik zapoznał się z ofertą Organizatora i niniejszym regulaminem oraz akceptuje je.


Organizator szkolenia

Organem prowadzącym placówkę oraz organizatorem szkolenia jest Akademia MSP Ochrony Zdrowia i Urody Monika Sekita-Pilch z siedzibą przy ul. Targowa 9, 66-400 Gorzów Wlkp. NIP 599-125-73-68, REGON: 080106561

Informacje ogólne

Szkolenia skierowane są do Osób chcących podnieść swoją wiedzę/umiejętności oraz kompetencje

Uczestnik szkolenia

Uczestnikiem szkolenia organizowanego przez Akademia MSP Ochrony Zdrowia i Urody Monika Sekita-Pilch jest każda osoba, która bierze udział w szkoleniu. Uczestnik szkolenia dokonuje wpłaty zadatku za szkolenie w wysokości 20 % wartości szkolenia na podany numer konta właściwy placówce najpóźniej 5 dni przed szkoleniem lub dokonuje rezerwacji szkolenia online.

Oferta szkolenia

Zakres i program szkolenia, jest organizowane w siedzibie firmy, jego termin oraz cena określone są w aktualnej ofercie szkoleń, zamieszczonej na stronie www.akademiamsp.eu

Dokładna godzina szkolenia podana zostanie uczestnikom najpóźniej na trzy dni robocze przed rozpoczęciem szkolenia. Organizator zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu bądź odwołania szkolenia z przyczyn od niego niezależnych lub w przypadku zbyt małej liczby zgłoszonych uczestników. (W takim wypadku Organizator dokonuje zwrotu wpłaconych przez Uczestników kwot w terminie najpóźniej 7 dni od daty otrzymania podpisanej przez nabywcę szkolenia faktury korygującej na wskazane przez niego konto bankowe).

Rezygnacja z udziału w szkoleniu

Uczestnik, który zgłosił się na szkolenie może od niego odstąpić bez podania przyczyn informując placówkę o rezygnacji mailowo lub telefonicznie. W takim przypadku, Uczestnik jest zwolniony z obowiązku zapłaty za szkolenie. Zadatek za wpłacone szkolenie nie podlega zwrotowi.

Zmiana terminu szkolenia

W przypadku, gdy szkolenie nie może się odbyć w zaplanowanym terminie, Organizator zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić uczestników szkolenia o tym fakcie e-mailem lub telefonicznie oraz zaproponować do wyboru nowy termin szkolenia lub zwrot 100% opłaty za szkolenie.

W przypadku odwołania szkolenia z winy Organizatora, Organizator zobowiązuje się zwrócić bezzwłocznie cały zadatek na konto uczestnika szkolenia

Zmiana wykładowcy

Organizator ma prawo zmienić wykładowcę na danym szkoleniu z ważnej przyczyny bez uprzedniego poinformowania uczestników. Organizator gwarantuje w takim przypadku odpowiednie przygotowanie merytoryczne nowego wykładowcy. Zmiana wykładowcy nie może być podstawą żądania zwrotu opłaty za szkolenie przez uczestnika.

Cena szkolenia i warunki płatności

Cena szkolenia/kursu obejmuje: koszt szkolenia, komplet materiałów szkoleniowych, serwis kawowy, poczęstunek.

Rabaty

Dla stałych partnerów proponujemy atrakcyjne zniżki. Udzielane rabaty nie sumują się oraz nie można ich łączyć z innymi promocjami. Rabat nie może być zamieniony na gotówkę. Na drugie szkolenie zapewniamy 5%, na trzecie 10%, czwarte 15%, kolejne następne 20% rabatu.

Reklamacje

Zamawiający może złożyć reklamację dotyczącą usługi szkoleniowej w terminie nie przekraczającym 7 dni od daty zakończenia szkolenia. Reklamacja musi być złożona na piśmie. Organizator odpowiada pisemnie na złożoną reklamację w ciągu 21 dni od daty jej otrzymania.Przetwarzanie danych osobowych

Uczestnik akceptując warunki Regulaminu jednocześnie wyraża zgodę na przetwarzanie przez Akademię MSP Ochrony Zdrowia i Urody Monika Sekita-Pilch swoich danych osobowych w celu organizacji i przeprowadzenia szkoleń zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Zasady uczestnictwa w szkoleniach

1. Filmowanie, nagrywanie i fotografowanie prowadzonych szkoleń przez Uczestników jest zabronione.

2. Uczestnik szkolenia ma możliwość zabrania własnej modelki po wcześniejszym poinformowaniu Organizatora szkolenia nie później niż 5 dni przed szkoleniem

3. Uczestnik szkolenia jest zobligowany do przestrzegania zakazu palenia i zakazu uczestnictwa w szkoleniu pod wpływem oraz spożywania środków odurzających, zmieniających stan świadomości bezpośrednio przed szkoleniem i w trakcie jego trwania, jak również dystrybuowania w/w substancji wśród współuczestników szkolenia.

4. Podczas zajęć dydaktycznych uprasza się o nie przeszkadzanie pozostałym uczestnikom szkolenia i prowadzącemu, nie używanie wulgaryzmów i obraźliwych zwrotów.

5. Na terenie Organizatora obowiązuje zakaz wnoszenia niebezpiecznych przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu innych osób.

6. Organizator zastrzega wszelkie prawa autorskie do materiałów szkoleniowych i zabrania ich rozpowszechniania osobom trzecim, kopiowania i powielania bez pisemnej zgody Organizatora.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do dokumentowania szkolenia poprzez filmowanie i fotografowanie, na których Uczestnik może być widoczny. Dokumentowanie szkoleń w powyższych formach może mieć charakter promocyjny firmy i oferty w prasie i internecie.

8. Organizator dołoży wszelkich starań, aby szkolenie było poprowadzone zgodnie z wyznaczonym harmonogramem oraz tematyką.

9. Szkolenia u organizatora prowadzone są przez kosmetologów i nie nadają uprawnień do wykonywania określonych zabiegów, podczas szkoleń Uczestnik zdobywa a wiedzę i umiejętności z danego zakresu.

10. Każde szkolenie zakończone wynikiem pozytywnym, potwierdzone jest uzyskaniem certyfikatu.  Certyfikaty są imienne (imię, nazwisko, ewentualnie tytuł naukowy). Istnieje możliwość wystawienia certyfikatu z danymi gabinetu. Na życzenie klienta certyfikaty mogą zostać przygotowane w wersji obcojęzycznej.

11. Dane osobowe Uczestnika są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich. Organizator nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych klientów innym osobom lub instytucjom.

12. Dane osobowe podane przez Uczestnika (imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mailowy) traktowane są jako informacje poufne. Jednocześnie Uczestnik wyraża zgodę na otrzymywanie wszelkich informacji dotyczących oferty firmy w postaci elektronicznej bądź telefonicznej.

Ostatnio zmienianyczwartek, 20 grudzień 2018 22:46
Więcej w tej kategorii: « Polityka prywatności